Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

Bİz Kİmİz

     Kütahya Şeker Fabrikası 04.03.1953 tarihinde 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.

     4 Kasım 1954 günü işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/gün’e çıkarılmıştır.

     233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.’nin 22. Maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu’nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türk Şeker’in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.11.1993 gün ve 28.400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

     Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

     Şirket ünvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Tekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

     Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketimizin, Özelleştirme İdaresi Bakanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

     Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.09.2004 tarih, 2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

     Şirketimizin ünvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde İlan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

     Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Türkiyenin ilk özel şeker fabrikası olma niteliğine sahiptir. Özelleştirme ile birlikte yatırımlar devam etmiş 2005 yılında pancar analiz laboratuvarı projesi, 2006 yılında kalite yönetim sistemi, 2007 yılında baca gazı arıtım sistemi projesi tamamlanmıştır.

     2009 yılında kapasite artışı projelendirilmiş; bu kapsamda 125 m³’lük Kireç Ocağı, Kuru Sistem Nakil Bandı, Pancar Kesme Makinesi, Yatay Küspe Preseleri, Difüzyon ve Haşlama Ünitesi, Çamur Koyulaştırma Filtreleri, Koyu Şerbet Filtreleri, Plakalı Isıtıcılar, Kristal Şeker Kurutma Tromeli, Kristal Şeker Santrifüjleri tamamlanmıştır. 4,5 MW Türbin ve Şalt sistemi, 45 ton/h’luk Akışkan Yataklı Kazan, İlave Buharlaştırıcılar, Refrijerant, Pişirim Kazanları, Borulama ve Otomasyon işleri yapılmıştır. 2011 yılında yatırımlar tamamlanarak bu yıldan itibaren kampanyalarda 3500-4000 t/g kapasiteyle çalışmaya başlamıştır. Pancarın ideal stoklanma süresi gözetildiğinde, siloda bekleyen pancardaki şeker kayıplarının minimuma indirilmesi amacıyla pancar kampanyasının 110-120 günlere çekilmesi hedeflenmiştir. Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra; fabrikamız daha kaliteli üretim yapan, enerjiyi ve hammaddeyi daha ekonomik kullanan, daha verimli bir fabrika olmuştur.